Etikettarkiv: ksgyf

En temperaturmätare – Digitala verktyg

Samtidigt som vi analyserade svaren från enkäten Digital Kompetens bland lärare ville vi snabbt göra en spegling av elevers svar på några av frågorna. Beslut fattades att använda Google fomulär som verktyg att snabbt och smidigt få en bild baserad på elevers svar. Google formulär är ett effektivt sätt att skapa undersökningar och få en bra sammanställning av svaren utan att du behöver lägga stora mängder tid för administration. Syftet denna gång var inte att göra en djuplodande enkätundersökning (det kommer vi att göra under nästa termin) utan att på ett enkelt sätt göra en temperaturmätning bland elever när det gäller användning av digitala resurser i undervisningen. Undersökningen har besvarats av 265 (av cirka 2200) och vi ”marknadsförde” den inte på annat sätt än genom ett mail till elever. Trots detta finns det en del intressanta saker vi kan ta med oss i det fortsatta arbetet.

Skärmavbild 2013-06-03 kl. 09.06.34

Elever

Det är tydligt att ....

Lärare

 

 

 

 

En intressant iakttagelse är att eleverna i större omfattning än lärare upplever att arbetssätt har förändrats. Detta anger inte något kvalitativt mått, men det är eleverna som i större utsträckning än lärare ser en förändring när det gäller undervisningsmetoder. Att alla elever har tillgång till egen dator och alla de digitala resurser som följer med det är en stor förändring för det pedagogiska arbetet.

I undersökningen bland elever kan vi även se en delning i inställningen till att arbeta med  dator och digitala resurser i skolan. De flesta elever ser det som positivt och att det tillför ett mervärde för undervisningen, men det finns även en grupp elever som inte upplever att de når bättre resultat eller känner ökad motivation i skolarbetet genom användande av digitala verktyg.

Skärmavbild 2013-06-03 kl. 09.06.47

Elever

Skärmavbild 2013-06-03 kl. 09.06.03

Elever

Sammantaget är det en positiv inställning bland elever till att använda digitala resurser i undervisningen. Vi befinner oss i en fas där det har skett stora förändringar. Lärare använder ett mer varierat sätt i det pedagogiska arbetet. Läroboken spelar i vissa sammanhang en mindre roll och istället används olika digitala resurser. Det finns i detta stora möjligheter att skapa ett lustfyllt lärande som ökar elevernas motivation, samtidigt som det kräver en lyhördhet mot elever eftersom deras tidigare erfarenheter av vad skola är utmanas. 

I detta sammanhang är det även intressant att läsa Anna Åkerfelds rapport  på Skolverkets hemsida som beskriver ändrade villkor när elever har tillgång till egen dator.

Sir Ken Robinson och ett blomstrande Death Valley

Stödd på en käpp intar Sir Ken Robinson scenen och det han levererar är en föreläsning som kan beskrivas som ett lågmält fyrverkeri kryddat med mycket humor. Som IKT-pedagoger hade vi möjligheten att besöka BETT2013 och en av höjdpunkterna var denna föreläsning. Vi som har klickat oss runt på YouTube och Ted Talks har inte kunnat missa de föreläsningar av Ken Robinson som finns där. Om man tidigare sett hans ”talks” känner man igen budskapet han förmedlar denna januaridag i London. Nedanstående klipp ger en bra bild av det Robinson förmedlade.
Han slår fast tre grundläggande principer för vårt liv som människor som blir så viktiga att ta med i det pedagogiska tänkandet.
1. Människor är naturligt olika
2 Nyfikenhet driver lärandet
3. Människan är kreativ

På den internationella utbildningsarenan har Sir Ken Robinson fått något av status som superstar och när frågestunden infinner sig efter en timmes föreläsning är det samma känsla som att befinna sig på en konsert och det är dags för extranummer. En mycket intressant del som Robinson utvecklar under frågestunden är ”Vad är egentligen skola?”. Om man skalar bort allt som inte är nödvändigt för att vi fortfarande ska kunna kalla det skola, vad har vi då kvar? Robinsons svar är relationen mellan pedagog och elev.

Ett sätt att sammanfatta Sir Ken Robinsons budskap: Läraryrket är i sin grund kreativt, som lärare tar jag hänsyn till elevers olikheter, det är nyfikenheten och kreativitet som driver lärandet, samt kärnan i det pedagogiska arbetet är relationen mellan pedagog och lärare. Slutsatser som kan synas som självklara, men det är lätt att de kommer i skymundan i tider av nationella prov, omdömesskrivande och betygssätting. Svensk utbildningspolitik idag, som främst kännetecknas av standardisering och mätning, går inte i linje med Ken Robinsons tankar. Trots det händer det fantastiskt bra saker i svenska skolor, där lärare kreativt arbetar med stort engagemang. Med rätt förutsättningar i hela skolsystemet skulle vi även kunna se ett blomstrande Death Valley.

Se även hur Ken Robinson beskriver paradigmskiftet inom utbildningen:
Changing Education Paradigms

Radion som lärresurs

Tidigt i våras åkte en grupp lärare, rektorer och IKT-pedagoger från Kalmarsunds Gymnasieförbund till Sveriges Radio för att diskutera radion som lärresurs. Hur kan den svenska skolan på bästa sätt använda det enorma utbud radion erbjuder och vilka pedagogiska möjligheter finns i detta?

Vad vi fick var en fantastiskt lärorik dag med föreläsningar, möten och massor av inspiration. På www.radionsomlarresurs.se kan du läsa mer och följa vårt fortsatta arbete. 

Om du som pedagog aldrig har satt dig in i det massiva utbud som ligger på Sveriges Radio och bara väntar på att användas så tycker vi att du ska ta någon timme och göra just detta. Vi lovar att du inte kommer bli besviken.

Uppdatering: Som Alastair Creelman påpekar i kommentaren nedan så var det ett webbseminarium i ämnet den 28/5 där bland annat elever från Lars Kagg, Dan Frendin och Yasmine El Rafie från Sveriges Radio deltog. Läs mer här: OER Sverige

Digitala Coacher tycker till om året som gått och elevenkäten

dc
Vi satte oss ner med några av våra Digitala Coacher(DC) för att diskutera året som gått. Vad ansåg dom vara bra, respektive mindre bra, och vad var deras reflektion över elevenkäten?
Positivt
 • Uppstarten på Guldfågeln Arena med en inspirerande Micke Gunnarsson.
 • Att eleverna anser att de lärt sig mycket som Digitala Coacher, tekniskt och pedagogiskt.
 • De ansåg att kontinuerligt arbete och träffar med IKT-pedagog är viktigt.
 • Lärare som är positiva till att DC kan hjälpa dem med det tekniska.
Kan bli bättre/önskemål:
 • Flera stora träffar, typ uppstarten på Guldfågeln Arena önskas. Tex ett möte där alla DC får redovisa för varandra hur de jobbar, tankar och idéer. Framtida pedagogik och hur skolan skulle kunna utvecklas i övrigt skulle också vara intressant.
 • Mer inspiration genom mässor och föreläsningar.
 • Dreamhack är ett stort önskemål.
Vi tog även och diskuterade svaren från elevenkäten.
 • Några hade svarat att det var negativt med datorerna då det var för lätt att göra annat än studierna, så som spel, sociala medier, film osv. Detta höll inte de digitala coacherna med om, då de ansåg att det inte är skolans ansvar om eleverna väljer att använda sina datorer till annat. De tyckte att om man går i gymnasiet så får man faktiskt ta ansvar för sin egen skolgång.
 • De tyckte att den digitala satsningen var bra och att de nu hade en bättre skolgång.
 • De har sett en förändring i pedagogik hos en del lärare men samtidigt behöver många lärare lära sig mer.
 • De saknar en del fysiska böcker, främst matte och svenska. Detta då de ansåg att det var sämre med digitala läroböcker. Jobbigare att läsa, mycket strul från förlagen och ogenomtänkta digitala gränssnitt var en del av orsaken.
 • De anser att datorn är ett fantastiskt hjälpmedel men att den inte alltid ersätter böcker utan är ett bra arbetsredskap på många andra sätt. Sökning, kreativt arbete, flexibilitet och kommunikation såg de som datorns främsta fördelar.
 • Några av eleverna gick praktiska utbildningar och de såg ett problem i att de inte fick ha datorn med sig i kök, verkstäder och liknande på grund av arbetsmiljön och skaderisken. De skulle då vilja kunna skriva ut för att kunna ta med sig ritningar och recept, något som de idag inte kan göra. Vad det gällde teoretiska ämnen så såg de inga hinder alls i att de inte har tillgång till skrivare.

Bonus Presskopia

kop-avtalDen 7 mars var Bonus Presskopia på besök på Kalmarsunds Gymnasieförbund. För de som inte vet det, så är Bonus Presskopia en upphovsrättsorganisation som sluter avtal med skolor angående upphovsrätt för fack- och skönlitteratur, läromedel, press, noter och sångtexter samt bilder.

Främst diskuterades det kommande regelverket, som är planerat att komma om ca ett år, då dagens avtal ligger långt ifrån den datoriserade verklighet som Gymnasieförbundet mer och mer blir en del av. Dessa avtal måste ändras och anpassas till de krav och behov som finns idag, inte vara en restprodukt av gårdagens kopiatorsamhälle.

Samtalen vi hade var intressanta och givande där idéer, uppslag, önskningar och verklighet studsade runt och där respektive parts förutsättningar kom fram på ett bra sätt. Hur det kommande avtalet blir vet ingen, men förhoppningsvis är det mycket som ändrats då det krävs för dagens skola. Representanterna från Bonus Presskopia verkade helt inställda på detta och hade verkligen en genuint nyfiken approach till våra samtal.

Vad det gäller dagens avtal så finns det ett antal punkter att belysa. Hur applicerar man till exempel kopieringsavtal för kopiatorer på en digital undervisningssituation? Hur ska en lärare kunna kopiera 15 sidor från nätet? Vad är 15 sidor på nätet?

I Bonus Presskopias material står det: ”Läraren får föra över digitala kopior till eleverna i den egna undervisningsgruppen, t.ex. via e-post, på USB eller på skolans interna nätverk”. Men Google Apps räknas inte som ett internt nätverk, oavsett hur du delar ditt material.  Detta medför att en transparant undervisningssituation där kollegor delar material och samarbetar med olika klasser blir omöjlig. Materialet får enbart delas till den berörda klassen. Bonus presskopias ”interna nätverk” betyder alltså delning mellan en lärare och en klass. Inget annat.

En annan paragraf är att läraren enbart får göra kopior som komplement till ”förlagsutgivna läromedel”. Vilket i klartext betyder att om du inte har några skolböcker så får du inte, under några omständigheter, kopiera någonting. Vilket är en mycket märklig regel. Det är till och med så att du inte får skriva och dela ut ett eget undervisningsmaterial om du inte har ”förlagsutgivna läromedel”. Detta är inte bara ett hinder för en ambitiös lärare utan spärrar av undervisningssituationen från nätverk, näringsliv och verksamheter utanför skolan. Denna regel medför även att ett antal lärares pedagogiska situation och målsättning är olaglig. Vill vi det?

Att skolan skall och vill följa de upphovsrättsregler som finns är en självklarhet men det måste även ges en rimlig chans att en modern och ambitiös pedagog skall kunna bedriva en så bra undervisning som möjligt utan att utmana, böja och bryta lagar. Vart vi hamnar i detta vet vi alltså om ca ett år. Fortsättning följer alltså.

Bonus Presskopia

Inte bara en dator

I samband med satsningen Digital Kompetens driver naturvetenskapliga programlaget på Jenny Nyströmsskolan utvecklingsarbetet Inte bara en dator. Som benämningen pekar på handlar det om att se en djupare användning av digitala verktyg i undervisningen, det räcker inte med att bara dela ut datorer till lärare och elever.
Programlaget har ett antal delar som de rent konkret vill utveckla, bland annat:

 • Öka pedagogisk samsyn och utveckla ämnesövergripande arbetssätt
 • Utveckla former för formativ bedömning.
 • Utveckla elevers förmåga till informationshantering.
 • Utveckla användandet av digitala verktyg i undervisningen.

För att hämta idéer och inspiration besöktes Globala gymnasiet i Stockholm. Denna gymnasieskola har en tydligt uttalad profil med miljöfrågor och hållbar utveckling.  Hela skolans arbetssätt genomsyras av projektinrikting. Under läsåret arbetar lärare och elever i fyra större projekt, olika ämnen bidrar olika mycket i dessa projekt. Stora delar av organisationen ägs av respektive arbetslag, exempelvis schemaläggningen. Schemat för lärare och elever är flexibelt, det är innehållet som ska styra schemat och inte tvärtom. Elever jobbar i grupp under projekttiden, men det finns alltid en individuell examinationsform. Processhandling i grupperna blir en mycket viktig komponent i det pedagogiska arbetet. Gruppen måste fungera på ett bra sätt för att den ska kunna vara basen för elevernas lärande. Elever som vi pratade med uttryckte att det går lättara att lära i grupp, man kommer snabbare till en     analysnivå och man kan bearbeta information inom gruppen.

DSC_0070beskuren kopia

Projekt ”Mönsterstäder eller monsterstäder” i delat Google dokument.

Genom ett mycket nära samarbete i arbetslaget sprids även den digitala kompetensen bland lärare på ett naturlig sätt.

Ett av de absolut viktigaste digitala verktygen för lärare och elever är att använda delade dokument i Google. Här sker mycket av den formativa bedömningen och eleverna använder det i sina projektarbeten.

Det var en nöjd delegation från Kalmar som under eftermiddagen satt sig ner för att sammanfatta vilka tankar besöket väckt. Ett litet axplock: ”Det är så mycket som är möjligt, nu gäller det bara att bestämma sig”. ”Verklighetsförankringen och att skapa en arbetssituation som påminner om arbetslivet förbereder eleverna på ett bra sätt”. ”Samarbetet mellan lärare så viktigt för utveckling”. ”Bra att kunna se alternativa sätt att organisera undervisningen”. ”Större flexibilitet när arbetslaget kan äga mer av planeringen”.

Ur ett IKT-perspektiv kan man dra slutsatsen – Ska vi utnyttja de digitala verktygen fullt ut ropar det efter ett mer ämnesövergripande arbetssätt.

Digitala Coacher

Projektet Digital kompetens omfattar inledningsvis cirka 2 200 elever i årskurs ett och två, som har egen dator i undervisningen. Alla elever erbjöds att söka till att bli Digitala Coacher, där tanken är att de ska kunna stötta andra elever i den digitala utvecklingen.

Fredagen 23 november på Guldfågeln Arena togs ett mycket viktigt steg för den framtida utvecklingen inom Kalmarsunds Gymnasieförbund. Då skedde uppstarten för de drygt 80 elever som sökt till och blivit antagna som Digitala Coacher. De Digitala Coacherna kommer att ha en viktig roll när det gäller utvecklingen av undervisning som integrerar digitala verktyg.

Digitala Coacher i djup koncentration        Foto: Jonas Nilsson

Dagen inleddes med två delar som LIN Education höll i. Tillie Johansson pratade utifrån perspektivet hur man på bästa sätt tar hand om sin dator. Johan Malm förde en diskussion kring vad som verkligen händer och vad som kan hända i undervisningen när alla elever får tillgång till egen dator och hela tiden kan vara uppkopplade mot internet. Detta ställer krav på en förändrad undervisning för att utnyttja dessa verktyg fullt ut. Bland annat framhåll Johan att elever nu kan kräva av sina lärare att de arbetar med formativ bedömning för att öka elevernas måluppfyllelse.

Micke Gunnarsson
Micke Gunnarsson           Foto: Jonas Nilsson

Efter lunch kom Micke Gunnarsson och gav oss en energikick av sällan skådat slag. ”Livet ska vara som ett stort fett Liseberg”. ”Det är smart att leva medan man är vid liv”. På ett enormt underhållande sätt lyckas Micke koppla ihop det allvarliga uppdraget som heter livet med användandet av det som vi i vissa sammanhang fortfarande kallar ”ny” teknik.
Efteråt kan vi konstatera att Micke fick rockstjärnestatus, många var de DC som ville fotas tillsammans med honom. Ett verkligen gott tecken på att det han sagt nått fram till den entusiastiska publiken.

Avslutningsvis träffade de Digitala Coacherna skolvis respektive IKT-pedagog och samtalade kring framtiden på den egna skolan. Som kontaktytor skapades Facebook-grupper både för den stora gruppen Digitala Coacher och för DC på respektiver skola. Dessa kommer att användas för kommunikation och spridande av tips och erfarenheter från undervisningen.

Många var vi som lämnade detta event med glädjen bubblande inom oss. Gemensamt hade vi skapat en dag som blev riktigt riktigt bra. Ett viktigt steg är taget, och detta är bara början.

Välkommen till IKTpedagogerna.se!

Vi hälsar dig välkommen till IKTpedagogerna.se. Denna blogg drivs av Kalmarsunds Gymnasieförbunds IKT-pedagoger. Vad vill vi uppnå med den?

Inspirera: Vi vill att alla som är verksamma inom skolan ska kunna finna inspiration och hitta ett och annat guldkorn här som gör att man vill pröva nya saker i sin undervisning.
Hjälpa: Om lärare behöver hjälp med mer konkreta frågor ska det finnas möjlighet att finna den här.
Berätta: Vi är mitt inne i en enorm 1-1-satsning genom projektet Digital Kompetens och det finns all anledning att berätta historien om hur denna resa gestaltar sig.

Vem du än är så hoppas vi att du följer med oss på resan.

IKT tag cloud